Vesihuki-laskuri on vesilaitosten käyttöön tarkoitettu työkalu, jonka avulla ne voivat laskea suuntaa antavia tietoja elinkaarisista kasvihuonekaasupäästöistään. Laskuri hyödyntää laskennassa organisaatioiden ilmoittamia tietoja VEETI- ja YLVA- järjestelmistä vuosilta 2020–2021 sekä Vesihuki-hankkeen aikana koottua ja laskettua tietoa. Järjestelmiin kirjatuissa tiedoissa saattaa olla kirjausvirheitä, jotka johtavat vääriin tuloksiin. Suomen ympäristökeskus ei vastaa lähtötietojen oikeellisuudesta. Mikäli tietoja ei ole kirjattu tietojärjestelmiin tai ne ovat laskurin käytön kannalta puutteelliset, laskuri hyödyntää valtakunnallisia keskiarvoja laskennassaan. Käyttäjän suositellaan tarkastavan laskennan käyttämät tiedot ennen tulosten hyödyntämistä.
Laskuri on tuotettu Vesihuki-hankkeessa (Vesihuollon hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistäminen) vuonna 2023 ja sen on rahoittanut ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä mukana olleiden pilottikuntien vesilaitokset (Kymen Vesi, Kouvolan Vesi, Joensuun Vesi, Tampereen Vesi).

Lähtödata ja laskennan taustatiedot

Hae laitoksen, kunnan tai ELY:n nimellä
Piilota kuvaukset
Oletusarvojen muokkaus

Oletusarvoihin tehdyt muokkaukset eivät tallennu laskuriin, kun selain sulkeutuu. Muokatut oletusarvot ja tulostaulukot saat kuitenkin tallennettua erilliseen excel-tiedostoon. (Lataa tulostaulukko)


Tulokset yhteensä
Talousveden tuotanto
Vedenjakelu
Jäteveden siirto
Jätevedenkäsittely
Lietteenkäsittely
Vesihuollon kasvihuonekaasupäästöt osa-alueittain (kg CO2e/vuosi)

Päästöt esitetty kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti Scope 1-3 luokkiin jaoteltuina.


Vesihuollon elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt osa-alueittain (kg CO2e/vuosi)

Päästöt esitetty elinkaarivaiheittain jaoteltuina. Muut -kohdassa on esitetty välppeen käsittelyn päästöt, lietteenkäsittelyn kemikaalien ja kompostoinnin tukiaineiden valmistuksen ja käytön päästöt.		


		
Laskennan lähtöoletukset

Lähtödata ja laskennan taustatiedot

© SYKE

Suunnitellut erikoistutkija Suvi Lehtoranta ja johtava asiantuntija Vuokko Laukka, toteuttanut ryhmäpäällikkö Janne Pesu