Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalu

Tässä kuntien ilmastotoimien vaikutusarviointityökalussa (KILTOVA) esitetään rakennusten energiankulutukseen liittyvien khk-päästövähennystoimenpiteiden vaikutuksia aluetalouteen. Aluetaloudelliset vaikutukset on mallinnettu alueellisilla panos-tuotosmalleilla. Maakuntamalleilla lasketut aluetalousvaikutukset kohdistetaan kuntiin niiden toimialarakenteiden erikoistumisen perusteella. Maakuntaan kohdistuvat vaikutukset kuvaavat kuntaan kohdistuvia työllisyysvaikutusten enimmäismääriä tilanteessa, jossa kaikki investointihyödykkeet välituotteineen voidaan hankkia kunnan alueelta.

Pienhiukkasten aiheuttamat terveyshaittakustannukset on sisällytetty tieliikenteen sekä puun pienpolton osalta. Tieliikenne sisältää pakokaasu- ja katupölypäästöt. Työkalussa on korostettu vaaleansinisellä taustavärillä osiot, joihin on lisätty terveys- tai talousvaikutusten arviointi. Pienhiukkasten vaikutusten tarkastelu ulottuu 10–20 km etäisyydelle päästölähteistä. Tarkastelu ei sisällä kaukokulkeutuvien tai kunnan ulkopuolisten päästöjen terveysvaikutuksia.

KILTOVA-työkalun laskentaperiaatteet löydät täältä: menetelmäkuvaus.

Aloitus
Rakennusten energiankulutus
Tieliikenne
Maatalous
Muut sektorit
Sähkön päästökerroin
Päästöhyvitykset
Skenaarion yhteenveto
Valitse kunta

Kuntien ilmastotoimien vaikutusarviointityökalu

Tervetuloa käyttämään kuntien ilmastotoimien vaikutusarviointityökalua (KILTOVA). Työkalu on rakennettu kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalun (ALasSken) pohjalle, ja sillä voit arvioida millaisia toimenpiteitä päästöjen vähentäminen ja päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää. KILTOVA-työkalussa voit lisäksi tarkastella toimenpiteistä aiheutuvia terveys- ja talousvaikutuksia, jotka on merkitty työkaluun vaaleansinisellä taustavärillä. Työkalun kehityksen on rahoittanut ympäristöministeriö.

Rakennusten energiankulutuksen toimenpiteiden talousvaikutukset

Puun pienpolton pienhiukkasten terveysvaikutukset

Tieliikenteen pienhiukkasten terveysvaikutukset

Skenaariotyöskentelyn lähtökohdaksi jokaiselle kunnalle on laadittu niin sanottu perusskenaario, jonka lisäksi kunta voi määritellä suurempiin päästövähennyksiin johtavia lisätoimenpiteitä. Työkalua kehitetään kuntien ilmastosuunnitelmien laadinnan tueksi.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu Suomen ympäristökeskuksen ALas-malliin ja Hinku-laskentasääntöihin. ALasSken-työkalun menetelmäkuvauksessa on esitetty perusskenaarion laadintaperusteet ja vaikutusarvioiden laskentaoletukset. KILTOVA-työkalun menetelmäkuvauksessa on esitetty terveys- ja talousvaikutusten laskentaperiaatteet.

Lisätiedot:

Santtu Karhinen, santtu.karhinen@syke.fi (kasvihuonekaasupäästöt ja talousvaikutukset)
Ismo Entsalo, ismo.entsalo@syke.fi (terveysvaikutukset).