Tässä laskurissa tarkastellaan metsätähteiden ja/tai runkopuun korjuun vaikutuksia metsän hiilivarastoon suuruusluokkaisesti. Tarkastelu kuvaa tilannetta, jossa metsätähteet korjataan eikä jätetä metsään lahoamaan ja/tai tilannetta, jossa runkopuu korjataan, eikä jätetä metsään kasvamaan. Tulokset ovat siten metsäbiomassan korjuun ja korjaamatta jättämisen välisiä eroja metsän hiilivarastossa.

Tässä laskurissa tarkastellaan kuntien tekemien toimenpiteiden kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi myös toimien aiheuttamia talous- ja terveysvaikutuksia. Työkalulla voit arvioida millaisia muutoksia päästöjen vähentäminen ja päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä millaisia talous- ja työllisyysvaikutuksia sekä pienhiukkasten terveysvaikutuksia toimenpiteillä on valitulla alueella. Terveysvaikutukset esitetään työkalussa terveyshaittakustannuksina. Skenaariotyöskentelyn lähtökohdaksi jokaiselle kunnalle on laadittu niin kutsuttu perusskenaario, jonka lisäksi kunta voi määritellä suurempiin päästövähennyksiin johtavia lisätoimenpiteitä. Työkalun keskeisenä tarkoituksena on esittää, että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävillä toimilla on myös muita vaikutuksia, jotka on syytä huomioida toimenpiteiden vaikutusten kokonaisarvioinnissa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeessa, Digitalisaation aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointi julkishallinnon palveluissa, on kehitetty yksinkertainen arviointimenetelmä, jolla voi arvioida digitaalisten tai digitalisoitujen palvelujen ilmastovaikutuksia. Hankkeen toteuttivat KPMG Oy Ab, LUT-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.